Certificarea originii mărfurilor

Procedura de perfectare şi eliberare a certificatelor de origine nepreferenţiale

Temei pentru eliberarea certificatului de origine este cererea-declaraţie completată de agentul economic exportator sau de reprezentantul său legal, în modul stabilit de autoritatea împuternicită.

CEREREA-DECLARAŢIE urmează a fi însoţită de următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a întreprinderii (în copie autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului, dacă există);

b) extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (în copie autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului);

c) actele de identitate ale persoanei fizice – exportator sau reprezentantului exportatorului (în copie autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului);

d) procura eliberată reprezentantului exportatorului, ce confirmă împuternicirile de a reprezenta interesele acestuia la CCI, de a prezenta documente, date şi informaţii necesare în vederea confirmării originii mărfii, precum şi de a semna şi a primi originalul certificatul de origine nepreferenţial în numele şi pe responsabilitatea deplină a exportatorului (în original);

e) contractul de export al mărfurilorcu toate anexele (în copie autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului);

f) factura comercială de export sau pro-forma acesteia;

g) raportul de expertiză (în original);

h) licenţa sau autorizarea (în cazul exportului mărfurilor licenţiate sau cotate);

i) certificatul de calitate eliberat de producător;

j) dispoziţia de plată care confirmă achitarea serviciilor prestate de CCI (în original).

Documentele prevăzute la lit. a) şi b) se prezintă la solicitarea primului certificat de origine (cu excepţia modificărilor în aceste acte, situaţie în care exportatorul va fi responsabil de prezentarea către CCI a modificărilor în cauză confirmate prin acte şi totodată va fi responsabil de efectele survenite în legătură cu neprezentarea modificărilor nominalizate).

MODEL DE CERERE-DECLARAȚIE